با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
2420103 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 0
2420106 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 0
2420107 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 0
2420108 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 0
2420110 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 0
2420112 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 0
2420115 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 4,411,000
2420120 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 5,577,000
2420203 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 1,551,000
2420206 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 1,848,000
2420207 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 2,090,000
2420208 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 2,453,000
2420210 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 2,970,000
2420212 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 3,476,000
2420215 شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری اهرمی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 4,598,000
242303 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 0
242306 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 0
242307 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 0
242308 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 0
242310 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 0
242312 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 0
242315 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 6,853,000
242320 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 8,195,000
242325 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 10 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 0
242330 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 12 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 0
242335 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 14 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 0
242340 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 16 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn10 سایز 16 اینچ میراب 16 عدد 0
2420403 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 1 اینچ میراب 1 عدد 3,245,000
2420406 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 3,597,000
2420407 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 3,872,000
2420408 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 4,235,000
2420410 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 4,862,000
2420412 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 5,643,000
2420415 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 6,886,000
2420420 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 8 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 8,492,000
2420425 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 10 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 0
2420430 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 12 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 0
2420435 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 14 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 0
2420440 شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 16 اینچ میراب شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی pn16 سایز 16 اینچ میراب 16 عدد 0
2420506 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 0
2420507 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 0
2420508 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 0
2420510 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 0
2420512 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 0
2420515 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 0
2420520 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 13,134,000
2420525 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 21,758,000
2420530 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 30,778,000
2420535 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn10 opt سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 44,495,000
2420606 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 53,394,000
2420607 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 3,080,000
2420608 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 4,158,000
2420610 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 4,851,000
2420612 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 6,336,000
2420615 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 8,789,000
2420620 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 13,717,000
2420625 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 22,913,000
2420630 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 32,703,000
2420635 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی pn16 opt سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 46,838,000
2420706 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 4,752,000
2420707 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 5,797,000
2420708 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 8,283,000
2420710 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 10,803,000
2420712 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 12,749,000
2420715 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 15,334,000
2420720 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 23,650,000
2420725 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 36,036,000
2420730 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 12 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 50,930,000
2420735 شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16  سایز 14 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی رینگ استیل pn10/pn16 سایز 14 اینچ میراب 14 عدد 0
2420806 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 3,047,000
2420807 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 3,498,000
2420808 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 4,532,000
2420810 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 5,896,000
2420812 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 7,920,000
2420815 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 9,955,000
2420820 شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر یکطرفه دریچه ای چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 17,270,000
2420906 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 0
2420907 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 0
2420908 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 0
2420910 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 0
2420912 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 0
2420915 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 0
2420920 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 16,456,000
2420925 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 10 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 24,904,000
2420930 شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 12 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn10،سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 40,238,000
2421006 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 2,431,000
2421007 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 3,190,000
2421008 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 3,806,000
2421010 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 5,368,000
2421012 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 6,930,000
2421015 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 9,988,000
2421020 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 16,500,000
2421025 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 25,113,000
2421030 شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 12 اینچ میراب شیر صافی تیپ Y چدنی pn16،سایز 12 اینچ میراب 12 عدد 40,656,000
2421106 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 0
2421107 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 0
2421108 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 0
2421110 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 0
2421112 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 0
2421115 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 0
2421120 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn10،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 31,856,000
2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 47,729,000
2421206 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 4,279,000
2421207 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 6,523,000
2421208 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 7,810,000
2421210 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 11,583,000
2421212 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 16,456,000
2421215 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 19,536,000
2421220 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 32,329,000
2421225 شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی گلاب چدنی pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 5,800,000
2421306 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2 اینچ میراب 2 عدد 7,458,000
2421307 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 2/5 اینچ میراب 2/5 عدد 8,118,000
2421308 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 9,372,000
2421310 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 10,857,000
2421312 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 5 اینچ میراب 5 عدد 11,990,000
2421315 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 6 اینچ میراب 6 عدد 13,508,000
2421320 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 8 اینچ میراب 8 عدد 20,449,000
2421325 شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 10 اینچ میراب شیر فلکه کشویی چاقویی چدنی pn10/pn16،سایز 10 اینچ میراب 10 عدد 30,063,000
2421410 شیر آتش نشانی ایستاده چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر آتش نشانی ایستاده چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 28,600,000
2421508 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 3 اینچ میراب 3 عدد 4,884,000
2421510 شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب شیر آتش نشانی دفنی چدنی pn16،سایز 4 اینچ میراب 4 عدد 5,137,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید