با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
241105 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 4,580,000
241106 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 4,770,000
241107 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 5,140,000
241108 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 6,660,000
241110 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 7,690,000
241112 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 11,170,000
241115 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 13,200,000
241120 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 18,790,000
241125 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 31,100,000
241130 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 36,900,000
241135 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 50,900,000
241140 شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn10 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 61,900,000
241205 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 4,580,000
241206 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 5,090,000
241207 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 5,580,000
241208 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 6,980,000
241210 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 8,250,000
241212 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 11,680,000
241215 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 14,050,000
241220 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 20,000,000
241225 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 32,750,000
241230 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 40,100,000
241235 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 60,100,000
241240 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه برنزی سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 70,600,000
241406 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 2,240,000
241407 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 2,700,000
241408 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 3,430,000
241410 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 4,330,000
241412 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 6,050,000
241415 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 7,350,000
241420 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 11,170,000
241425 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 18,900,000
241430 شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی pn16 کشویی زبانه پلاستیکی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 26,400,000
241503 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 2,400,000
241504 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 2,540,000
241505 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 2,660,000
241506 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 3,300,000
241507 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 4,560,000
241508 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 5,800,000
241510 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 8,300,000
241512 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 11,500,000
241515 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 14,700,000
241520 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 22,600,000
241601 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 1,900,000
241602 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 2,000,000
241603 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 2,100,000
241604 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 2,600,000
241605 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 2,700,000
241606 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 3,300,000
241607 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 4,560,000
241608 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 5,800,000
241610 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 8,300,000
241612 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 11,500,000
241615 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 14,700,000
241620 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 22,600,000
241625 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 34,000,000
241630 شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 180 درجه سوزنی بخار سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 50,300,000
2411803 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 0
2411804 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 0
2411805 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 0
2411806 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0
2411807 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0
2411808 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0
2411810 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0
2411812 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0
2411815 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0
2411820 شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنیAIR VALVE سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0
2411906 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0
2411907 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0
2411908 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0
2411910 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0
2411912 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0
2411915 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0
2411920 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0
2411925 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0
2411930 شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر فلکه چدنی 90 درجه سوزنی آب و هوا سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0
241906 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0
241907 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0
241908 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0
241910 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0
241912 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0
241915 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0
241920 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0
241925 شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شناور 180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0
241930 شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شناور180 درجه(فلوترم) چدنی سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0
2412008 هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 1,150,000
2412010 هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 1,520,000
2412015 هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 2,400,000
2412020 هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان هندلی چدنی سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 2,740,000
2411606 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 2,030,000
2411607 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 2,400,000
2411608 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 3,300,000
2411610 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 3,550,000
2411612 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 4,570,000
2411615 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 5,700,000
2411620 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 7,700,000
2411625 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 11,800,000
2411630 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 17,100,000
2411635 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 14 اینچ وگ امید گلستان 14 عدد 20,900,000
2411640 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 16 اینچ وگ امید گلستان 16 عدد 26,600,000
2411645 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 18 اینچ وگ امید گلستان 18 عدد 0
2411650 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 20 اینچ وگ امید گلستان 20 عدد 0
2411655 اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان اتصال پیاده شدن چدنی pn10/pn16 سایز 24 اینچ وگ امید گلستان 24 عدد 0
241705 شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان شیرصافی توری استیل چدنی pn16 سایز 11/2 اینچ امید گلستان 11/2 عدد 1,715,000
241706 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 2 اینچ امید گلستان 2 عدد 2,090,000
241707 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 21/2 اینچ امید گلستان 21/2 عدد 2,690,000
241708 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 3 اینچ امید گلستان 3 عدد 3,050,000
241710 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 4 اینچ امید گلستان 4 عدد 4,260,000
241712 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 5 اینچ امید گلستان 5 عدد 5,620,000
241715 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 6 اینچ امید گلستان 6 عدد 8,420,000
241720 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 8 اینچ امید گلستان 8 عدد 14,220,000
241725 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 10 اینچ امید گلستان 10 عدد 21,440,000
241730 شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان شیر صافی توری استیل چدنی pn16 سایز 12 اینچ امید گلستان 12 عدد 31,240,000
2411005 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 2,400,000
2411006 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 2,540,000
2411007 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 3,050,000
2411008 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 3,550,000
2411010 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 4,720,000
2411012 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 6,470,000
2411015 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 8,900,000
2411020 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 14,350,000
2411025 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 26,240,000
2411030 شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه دریچه ای سایز 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 30,600,000
2411103 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 2,660,000
2411104 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 3,300,000
2411105 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 3,430,000
2411106 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 4,190,000
2411107 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 5,790,000
2411108 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 7,360,000
2411110 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 10,550,000
2411112 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 14,600,000
2411115 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 18,650,000
2411120 شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 90 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 28,700,000
2411201 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1/2 اینچ وگ امید گلستان 1/2 عدد 0
2411202 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3/4 اینچ وگ امید گلستان 3/4 عدد 0
2411203 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 1 اینچ وگ امید گلستان 1 عدد 2,660,000
2411204 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/4 اینچ وگ امید گلستان 11/4 عدد 3,300,000
2411205 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 3,430,000
2411206 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 4,190,000
2411207 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 5,790,000
2411208 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 7,360,000
2411210 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 10,550,000
2411212 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 14,600,000
2411215 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 18,650,000
2411220 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 28,700,000
2411225 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 43,200,000
2411230 شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه 180 درجه سوپاپی 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 63,800,000
2411305 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 11/2 اینچ وگ امید گلستان 11/2 عدد 0
2411306 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 0
2411307 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 0
2411308 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 0
2411310 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 0
2411312 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 5 اینچ وگ امید گلستان 5 عدد 0
2411315 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 6 اینچ وگ امید گلستان 6 عدد 0
2411320 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 8 اینچ وگ امید گلستان 8 عدد 0
2411325 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 10 اینچ وگ امید گلستان 10 عدد 0
2411330 شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان شیر چدنی یکطرفه وزنه ای 12 اینچ وگ امید گلستان 12 عدد 0
2411406 شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 2,660,000
2411407 شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 2,921,000
2411408 شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 3,175,000
2411410 شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا تک روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 3,556,000
2411506 شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 2 اینچ وگ امید گلستان 2 عدد 3,420,000
2411507 شیر هوا دو روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 21/2 اینچ وگ امید گلستان 21/2 عدد 3,620,000
2411508 شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 3 اینچ وگ امید گلستان 3 عدد 3,756,000
2411510 شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان شیر هوا دو روزنه چدنی 4 اینچ وگ امید گلستان 4 عدد 4,318,000
جمع کل
مشاهده سبد خرید